Dokumenty na stiahnutie


 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.docx

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z MŠ.pdf

Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf

Žiadosť o vrátenie rodičovského príspevku.docx

Žiadosť o preradenie dieťaťa do materskej školy.docx

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2017/2018.pdf

Žiadosť o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.docx

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2019