Zamestnanci

# Titul Meno Priezvisko Pracovná pozícia
Pedagogickí
1 PaedDr. Daša Vetráková riaditeľka materskej školy
2 Mgr. Lucia Malachovská triedna učiteľka, zástupkyňa riaditeľky materskej školy
3 Jana Černáková učiteľka
4 Alena Končeková triedna učiteľka
5 Danka Tkáčová triedna učiteľka
6 Lýdia Bergmannová učiteľka
7 Mgr. Dominika Pružincová učiteľka
8 Bc. Daniela Slašťanová učiteľka
Nepedagogickí
9 Anna Bauková riaditeľka školskej jedálne
10 Bianka Hyčková hlavná kuchárka
11 Andrea Bírešová kuchárka
12 Ľubica Kmeťová upratovačka
13 Anna Račáková upratovačka