Prevádzka materskej školy


Po schválení zákonnými zástupcami detí na ZRŠ dňa 06.09.2017 je prevádzka MŠ

od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Prevádzku MŠ možno aj prerušiť alebo obmedziť. Cez letné prázdniny sa prevádzka MŠ preruší najmenej na štyri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov MŠ, dezinfikovanie prostredia a hračiek, ako aj čerpanie dovolenky zamestnancov podľa plánu. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky MŠ cez letné prázdniny oznámi riaditeľ školy spravidla dva mesiace vopred (z hygienických dôvodov na 4 – 5 týždňov). 

Tento školský rok 2023/2024 bude prevádzka prerušená v mesiaci júl 2024.

Prevádzka MŠ môže byť dočasne prerušená, prípadne znížený počet tried aj zo závažných dôvodov, ktoré zdravotne ohrozujú zverené deti alebo môžu spôsobiť škodu na majetku. Počet tried sa znižuje aj v čase letných prázdnin a učiteľky si čerpajú dovolenku, Nv, ktoré nie je možné čerpať v priebehu školského roku.

Doporučujeme, po dohode s rodičmi: aby deti pred plnením PŠD, deti nezamestnaných matiek a matiek na MD ostali doma, ak dôjde k dôsledku určitých príčin (maľovanie, rekonštrukčné práce, letné prázdniny a pod.) k zníženiu počtu tried v MŠ.

Ak rodič nezapíše svoje dieťa do zoznamu, záujem - nezáujem o MŠ napr. v čase vianočných prázdnin, letných prázdnin do požadovaného termínu, budeme to považovať, že MŠ v tom čase pre svoje dieťa nepotrebuje.

 

Schádzanie detí:

V čase od 630 hod. do 700 hod. sa všetky deti schádzajú v III. triede (III. triedu o 630 hod. otvára p. uč. Tkáčová Danka, p. uč. Mgr. Pružincová Dominika).

Od 700 hod. sa prevádzka uskutočňuje v I., III., od 710 v IV. triede. Prevádzka v II. triede sa začína od 730 hod.

Rozchádzanie detí:

I. trieda - prízemie: je otvorená od 700 hod. do 1630 hod. 

II. trieda – poschodie vľavo: je otvorená od 730 hod. do 1545 hod., deti sa presúvajú do IV. triedy (zadný trakt budovy).

III. trieda – poschodie vpravo:  je otvorená v čase od 630 hod. do 1600 hod.  (*otvára: p. uč. Tkáčová Danka, p. uč. Mgr, Pružincová Dominika). Prevádzka III. triedy je od 700 hod. do 1600 hod. O 1600 hod. sa deti presúvajú do I. triedy na prízemí (zatvára: p. uč. Mgr. Pružincová Dominika, p.uč. Tkáčová Danka).

IV. trieda – zadný trakt budovy: je otvorená od 710 hod. do 1630 hod. (zatvára: p. uč. Bc. Veronika Halajová, p. uč. Lýdia Bergmannová)

Konzultácie učiteliek: sú v čase od1215 hod. do 1300 hod.