Podmienky prijatia dieťaťa


Kritériá pre prijatie detí do materskej školy platné pre šk.rok 2023/2024,

schválené Pedagogickou radou dňa 15.03.2023 a Radou školy pri MŠ, Lazovná 32, Banská Bystrica

 

Podľa § 59 a 59a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z  a v súlade  § 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z.z o materskej škole sú prednostne prijímané do MŠ:

 

1. Deti 5 – 6 ročné, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;

2. Deti s odloženou školskou dochádzkou;

3. Deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

 

Ďalšie podmienky prednostného prijímania detí do MŠ:

1. Deti vo veku od troch rokov.

2. Deti s nástupom od 01. 09. 2023.

3. Súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu.

4. Súrodenec dieťaťa, ktorý v minulom období navštevoval materskú školu.

5. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, 

    personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta BB na šk. rok 2023/2024 sa uskutoční v zmysle platnej legislatívy 04.05.2023 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a v čase od 13:00 hod. do 16:30 hod.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.  Spádové materské školy sú určené VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Spádové ulice Materskej školy, Lazovná 32, Banská Bystrica tvoria:

Cesta na amfiteáter, Dobšinského, Dolná, Dolná Strieborná, Hečkova, Hurbanova, Horná Strieborná, Jána Bottu, Jána Chalúpku, Janka Kráľa, Katovná, Krížna, Ladislava Hudeca, Laskomerská, Lazovná, Ľuda Ondrejova, M. Hattalu, M.M. Hodžu, M. Rázusa, Medený Hámor, Murgašova, Na Karlove, Na Troskách, Námestie SNP, Ruttkaya Nedeckého, Slnečné stráne, Stoličková, Strieborné námestie, Šimona Jurovského, Tajovského č. 1 - 22, Terézie Vansovej, Tibora Andrašovana, Pod Vysielačom, Vajanského námestie, Záhradná.

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia písomne požiada o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v škole mimo územia SR alebo v škole zriadenej iným štátom na území SR, o povolení takéhoto vzdelávania bude rozhodovať riaditeľ kmeňovej materskej školy. Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí v rámci plnenia povinného predprimárneho vzdelávania navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude dieťa navštevovať. Ak riaditeľ kmeňovej materskej školy  v rozhodnutí povolí plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v škole mimo územia SR, zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní po príchode dieťaťa do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej materskej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevuje príslušnú školu.

Podľa § 5 ods. 15) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov "ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt" (t. j. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici a Školskému úradu, oddeleniu školstva a mládeže mesta Banská Bystrica).

Podľa § 5 ods. 16) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov "ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neopspravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci."

Vyššie uvedené môže vyústiť do uplatnenia inštitútu "osobitného príjemcu rodinných prídavkovô podľa § 12a pds. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Podľa  § 37 ods. 1) písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov sa priestupku dopustí zákonný zástupca, ktorý: "zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci."

Podľa § 37 ods. 1) písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ozmene a doplnení niektorých zákonov obec uloží pokutu od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane, zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

Čo ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť ?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlas zákonného zástupcu.

Deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné sa do materskej školy prijímajú  bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so ŠVVP, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:

1. osobne,

2. poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

3. e - mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (v deň zápisu je potrebné doložiť originál žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy s podpisom obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa a povinné prílohy).

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

4. elektronického podania doručeného do elektronickej stránky MsÚ (v deň zápisu je potrebné doložiť originál žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy s podpisom obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa a povinné prílohy), alebo 

5. elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

Riaditeľ materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne:

1. o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo

2. o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Možnosť stiahnutia papierovej prihlášky: Ziadost_na_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.pdf