Podmienky prijatia dieťaťa


Kritériá pre prijatie detí do materskej školy platné pre šk.rok 2019/2020,

schválené Pedagogickou radou dňa 28.01.2019 a Radou školy pri MŠ, Lazovná 32, Banská Bystrica

 

Podľa § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z  a v súlade  § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z sú prednostne prijímané do MŠ:

 

1. Deti 5 – 6 ročné, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;

2. Deti s odloženou školskou dochádzkou;

3. Deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

 

Ďalšie podmienky prednostného prijímania detí do MŠ:

1. Deti vo veku od troch rokov.

2. Deti s nástupom od 01. 09. 2019.

3. Súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu.

4. Súrodenec dieťaťa, ktorý v minulom období navštevoval materskú školu.

5. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, 

    personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

 

Tu si môžete stiahnuť a vyplniť žiadosť na prijatie dieťaťa do materskej školy:
Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie