Podmienky prijatia dieťaťa


Kritériá pre prijatie detí do materskej školy platné pre šk.rok 2021/2022,

schválené Pedagogickou radou dňa 14.03.2021 a Radou školy pri MŠ, Lazovná 32, Banská Bystrica

 

Podľa § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z  a v súlade  § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z sú prednostne prijímané do MŠ:

 

1. Deti 5 – 6 ročné, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;

2. Deti s odloženou školskou dochádzkou;

3. Deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

 

Ďalšie podmienky prednostného prijímania detí do MŠ:

1. Deti vo veku od troch rokov.

2. Deti s nástupom od 01. 09. 2021.

3. Súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu.

4. Súrodenec dieťaťa, ktorý v minulom období navštevoval materskú školu.

5. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, 

    personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta BB na šk. rok 2021/2022 sa uskutoční v zmysle platnej legislatívy 05.05.2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Mesto Banská Bystrica vydalo Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a o mieste a termíne podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022.

Spádové ulice Materskej školy, Lazovná 32, Banská Bystrica tvoria:

Cesta na amfiteáter, Dobšinského, Dolná, Dolná Strieborná, Hečkova, Hurbanova, Horná Strieborná, Jána Bottu, Jána Chalúpku, Janka Kráľa, Katovná, Krížna, Ladislava Hudeca, Laskomerská, Lazovná, Ľuda Ondrejova, M. Hattalu, M.M. Hodžu, M. Rázusa, Medený Hámor, Murgašova, Na Karlove, Na Troskách, Námestie SNP, Ruttkaya Nedeckého, Slnečné stráne, Stoličková, Strieborné námestie, Šimona Jurovského, Tajovského č. 1 - 22, Terézie Vansovej, Tibora Andrašovana, Pod Vysielačom, Vajanského námestie, Záhradná.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ prijme.

Riaditeľ spádovej MŠ je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné sa do materskej školy prijímajú bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so ŠVVP, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:

1. osobne,

2. poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

3. e - mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

4. elektronického podania doručeného do elektronickej stránky MsÚ alebo

5. elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Riaditeľ materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne:

1. o prijatí dieťaťa do maetrskej školy alebo

2. o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Na webových stránkach mesta Banská Bystrica je pre rodičov k dispozícii elektronický formulár - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NHdNohJQtEajta2TfKVMbB9mr5q8egpHhd_dXPV8AgZUNkwzOUtWR0VCM1JLMUpGRDk1TzdET1ZCUS4u&lang=sk).

 

Tu si môžete stiahnuť a vyplniť žiadosť na prijatie dieťaťa do materskej školy:
Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie