Krúžky


Cieľ: Zoznámiť deti so základmi anglického jazyka.

Meno vedúcej krúžku: PhDr. Lívia Tvarožková

 

Cieľ: Podporovať deti v záujme o cudzí jazyk, komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v nemeckom jazyku. Rešpektovať dieťa, jeho záujmy a potreby, využívať rôznorodé metódy vo vzťahu k osvojovaniu cudzieho jazyka, zamerané na rozvoj komunikatívnych zručností.

Meno vedúcej krúžku: Bc. Jana Mojžitová   

 

Cieľ:  Stimulovať hudobno - pohybový prejav detí, kultivivať ho, rozvíjať psychomotorické kompetencie detí: záujem o pohyb a s tým spojený zdravý životný štýl.

Meno vedúcej krúžku:  Mgr. Daniela Soták