Odklad šk. dochádzky


Čo by malo dieťa vedieť, keď pôjde do školy?

Kedy sa odporúča odklad školskej dochádzky?

Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča dieťaťu, ktoré má:

Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje nielen správny výber školy, ale aj čas nástupu do nej.

A preto v súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné pre svoje dieťa vybrať tie najlepšie možnosti. Ak si neviete poradiť sami, pracovníci pedagogicko-psychologických poradní Vám radi pomôžu. 

Ako postupovať pri odklade povinnej školskej dochádzky?

O odklad povinnej školskej dochádzky žiada zákonný zástupca dieťaťa písomne riaditeľa školy. K žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je potrebné predložiť odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Naša materská škola patrí do kompetencií psychologičky:

PhDr. Daniela Žilinčíková

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Mládežnícka 34
974 01 Banská Bystrica

tel. číslo: 048/4134751 alebo 048/4134752

e-mail: cpppapbb@svsbb.sk