Povinné predprimárne vzdelávanie a odklad šk. dochádzky


Čo by malo dieťa vedieť, keď pôjde do školy?

Kedy sa odporúča odklad školskej dochádzky?

Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča dieťaťu, ktoré má:

Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje nielen správny výber školy, ale aj čas nástupu do nej.

A preto v súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné pre svoje dieťa vybrať tie najlepšie možnosti. Ak si neviete poradiť sami, pracovníci pedagogicko-psychologických poradní Vám radi pomôžu.

 

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania:

S účinnosťou od 01.09.2021 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.08.2022.

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane).

1. dovŕši päť rokov veku,

2. dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania,

3. dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,

4. nedovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Ako postupovať pri odklade povinnej školskej dochádzky?

O odklad povinnej školskej dochádzky žiada zákonný zástupca dieťaťa písomne riaditeľa školy.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie:

1. písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

2. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,

3.informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania. Uvedená skutočnosť sa zaznamená aj v osobnom spise dieťaťa.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 01. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003  Z.z považuje za zanedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu "osobitného príjemncu rodinných prídavkov" podľa zákona č. 600/2003 Z.z o prádavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zákon č.600/2003 Z.z").

 

Naša materská škola patrí do kompetencií psychologičky:

Mgr.Cabalová

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Mládežnícka 34
974 01 Banská Bystrica

tel. číslo: 048/4134751 alebo 048/4134752

e-mail: cpppapbb@svsbb.sk