Denný režim materskej školy


 

                          Otvorenie MŠ, schádzanie detí

                         Hry a činnosti podľa voľby detí

6.30 hod.           Spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

                           Zdravotné cvičenia

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             8.45 hod    Osobná hygiena,  desiata - činnosti zabezpečujúce životosprávu

                                              Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,

                                             hudobno – pohybovej , výtvarnej, dramatickej a pod. oblasti

                             Pobyt vonku

                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       11.30 hod.      Osobná hygiena, obed – činnosti zabezpečujúce životosprávu

                                          Osobná hygiena –  príprava na popoludňajší odpočinok

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 14.45 hod       Olovrant  - činnosti zabezpečujúce životosprávu

                                Hry a činnosti podľa voľby detí – individuálne, skupinové,

                             priamo i nepriamo usmerňované vzdelávacie aktivity

                         Hodnotenie dňa