Dĺžka dochádzky dieťaťa do MŠ


Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu zákonných zástupcov  a v individuálnych prípadoch (materská dovolenka, nezamestnaná matka a pod.) s poldennou.

Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom v čase od 6:30 do 16:30 hod. na základe potrieb a požiadaviek zákonných zástupcov a súhlasného stanoviska zriaďovateľa. Dĺžka štúdia je spravidla niekoľkoročná (1 – 4 roky), ale i jeden rok pred plnením školskej dochádzky, podľa požiadaviek zákonných zástupcov dieťaťa a kapacitných podmienok školy.

Na predprimárne vzdelávanie sú prijímané deti:

Prednostne sú prijímané deti:

Do triedy materskej školy zaraďujeme spravidla deti rovnakého veku. Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku sa obvykle zaraďujú do samostatnej triedy.