Predadaptačný, adaptačný a postadaptačný program


PREDADAPTAČNÝ PROGRAM

V mesiacoch máj - jún 2024 sa v našej materskej škole bude realizovať tzv. predadaptačný program venovaný rodičom a deťom, ktoré o materskú školu prejavili záujem a boli prijaté na predprimárne vzdelávanie v nasledujúcom školskom roku 2024/2025. Spoločne strávený čas budeme zapĺňať príjemnými a tvorivými aktivitami v podobe dramatizácie rozprávok, prerozprávania príbehov, výtvarných a pracovných činností, hudobno-pohybových a prosociálnych hier, bádateľských a environmentálnych činností, ako aj voľných hier, do ktorých  sa budú mať možnosť zapojiť aj rodičia spoločne so svojimi deťmi.

Program sa z dôvodu nenarušovania prevádzky materskej školy bude realizovať v popoludňajších hodinách v podobe 2 stretnutí v triede „Mušky Svetlušky“ určenej pre najmladšiu vekovú skupinu detí.

Ciele predadaptačného programu:

1. Zoznámiť novoprijaté dieťa a ich rodičov s prostredím materskej školy a režimom dňa ešte pred začiatkom pravidelnej dochádzky v nasledujúcom školskom roku 2024/2025.

2. Vyplniť spoločne strávený čas zaujímavými aktivitami a prostredníctvom nich motivovať dieťa k ľahšiemu odpútania sa od rodičov a uľahčiť mu tak prechod z rodiny do materskej školy.

3. Nadviazať primeranú komunikáciu medzi rodičmi a učiteľkami.

 

ADAPTAČNÝ PROGRAM

Adaptačné obdobie sa začína od prvého dňa dochádzky dieťaťa do materskej školy. Každé z detí ju zvláda individuálne. Reakcie detí na nové prostredie sú odlišné. Odporúča sa postupná adaptácia. Deti prichádzajú do materskej školy v prvých dňoch na kratší čas, postupne sa ich pobyt predlžuje.

Ciele adaptačného programu:

 1. Dohodnúť individuálne s rodičmi čo najvhodnejší priebeh adaptácie dieťaťa.
 2. V zmysle platnej legislatívy umožniť postupnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu v dohodnutom časovom trvaní s rodičmi, poskytnúť informácie o prejavujúcich sa problémoch s adaptáciou na materskú školu, navrhnúť riešenia.
 3. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa prerokovať s rodičom, prípadne zákonným zástupcom a dohodnúť ďalší postup v zmysle platnej legislatívy.
 4. Vytvoriť pre dieťa podnetné prostredie, poskytnúť mu spoločenstvo rovesníkov, zabezpečiť odborné výchovno-vzdelávacie vedenie z hľadiska vývinových potrieb dieťaťa.
 5. Uľahčiť orientáciu dieťaťa v novej situácii sprostredkovaním najdôležitejších pravidiel a noriem správania.
 6. Organizovať činnosti tak, aby umožňovali dieťaťu zažiť pocit úspešnosti a aby ho podnecovali do ďalšej činnosti.
 7. Informovať rodičov o aktuálnych pokrokoch dieťaťa počas adaptácie.
 8. Zamerať sa na skvalitnenie spolupráce rodiny a materskej školy, ktorá prispieva k úspešnej adaptácii dieťaťa.

 

POSTADAPTAČNÝ PROGRAM

Postadaptačným obdobím označujeme štádium, ktoré nastáva po absolvovaní adaptačného procesu (zvyčajne od 4 do 6 týždňov) a tzv. „udomácnení“ dieťaťa v prostredí materskej školy. Jeho nástup charakterizuje postupné ukončovanie negatívnych prejavov dieťaťa predškolského veku, ktoré sa objavovali pri nástupe do materskej školy a pretrvávali určitý čas. Postadaptačné obdobie sa vyznačuje progresom vo vývine dieťaťa, vzhľadom k tomu, že značné množstvo problémových prejavov z adaptačného obdobia  už odznelo.

Ciele postadaptačného programu:

Tento program si kladie za cieľ poukázať na schopnosť uvedomenia si procesov u detí v predškolskom veku, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť emócie, byť viac empatické a udržiavať sociálnu interakciu s ostatnými už od dvoch rokov.

Ciele:

 1. Kontrolovať a podporovať emocionálnu reguláciu a rozvíjať afektívne výchovno-vzdelávacie ciele.
 2. Regulovať emocionálne vzťahy na udržanie pozitívnych sociálnych interakcií.
 3. Reflektovať, klásť otázky a snažiť sa riešiť problémy dialógom so svojimi rovesníkmi.
 4. Objaviť význam emócii a pocitov.
 5. Poučiť dieťa o jeho emóciách, myšlienkach a náladách.
 6. Rozvíjať schopnosť identifikovať, pochopiť a vyjadriť  pocity a emócie seba a iných.
 7. Vyjadrovať pocity a emócie prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie.
 8. Vyjadriť emócie prostredníctvom výtvarného prejavu.