ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE


Za poznaním a zábavou

 

V materskej škole je výchova a vzdelávanie založené na klasickej výučbe s inovatívnymi metódami a prostriedkami práce. Vo vzdelávacom programe našej materskej školy pod názvom  „Za poznaním a zábavou“ aktívne využívame inovačné prvky projektu Orava, ako aj jeho charakterizujúci konštruktivistický prístup. V praxi využívané prvky konštruktivizmu prirodzene stimulujú a konštruujú detské poznanie tak, že dieťa nemá pocit, že sa učí. Je to založené na detských prekonceptoch. Prístup je zameraný na rozvoj kritického myslenia, podporuje autonómiu a identitu dieťaťa, ale tiež schopnosť prezentovať vlastný názor a rešpektovať názor iného. Učí kooperácii a vzájomnému rešpektu (Lopušná, 2006).

Inšpiráciu vidíme aj v koncepcii M. Montessori a to hlavne v jej ponímaní učenia sa dieťaťa, ako vlastnej tvorivej aktivity na rešpektovaní vývinových a osobnostných špecifík každého dieťaťa. Opierajúc sa o krédo „Pomôž mi, aby som to urobil sám“ sa  stal slobodný vývin dieťaťa  základom pedagogickej teórie a praxe M. Montessori. Jej odkaz implementujeme do výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom využívania manipulácie s konkrétnym materiálom, ktorý dieťa pozná z bežného života, nových metód a foriem práce, ale aj úzkej spolupráce školy s rodinou. Rodičom sa  snažíme umožniť vstup do vyučovania, poskytnúť úzku spoluprácu a komunikáciu s učiteľkami, a navrhnúť spoločné postupy pri vzdelávaní a výchove detí.

Pre efektívnejšiu výchovnú prácu v materskej škole podporujeme samostatné učenie sa detí prostredníctvom  projektu „Krok za krokom“, cieľavedome pripravených a plánovaných rôznorodých aktivít v rôznorodých centrách aktivít, vo vnútorných a vonkajších priestoroch materskej školy a jej okolí. Našou snahou je vytvárať podmienky pre rozvíjanie detských schopností spolupracovať, plánovať činnosť, rozdeliť úlohy, rešpektovať názory ostatných.

Dlhodobo  sme zapojený do projektu „Zdravá škola“, ktorého podstatou je vytváranie zdravého prostredia v materskej škole a výchova detí ku zdravým životným návykom a zdravie podporujúcemu správaniu. Zväčša plníme dlhodobé ciele a jednotlivé čiastkové úlohy plníme priebežne počas celého školského roka, pričom vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 

Poslanie materskej školy sa snažíme plniť prostredníctvom vlastných čiastkových cieľov, ktoré vyplývajú z jej profilácie a odkazu zakladateľky I. detskej opatrovne na území bývalého Československa grófky M.T. Brunswick. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali“.

 

Profilácia materskej školy: „Posolstvo, hodnoty a význam I. DO pre ďalšie generácie“.

 

V nadväznosti na odkaz M. T. Brunswick sa koncepcia materskej školy opiera o pozitívne dosiahnuté výsledky, tradície a posolstvo školy v týchto čiastkových cieľoch:

 

Vízia materskej školy: Chceme byť rešpektovanou, konkurencieschopnou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prioritou je poskytovanie kvalitných výchovno - vzdelávacích služieb, postavených na dobrej spolupráci rodiny a školy. Chceme sa vyprofilovať na školu rodinného typu a v spolupráci s rodinou vytvárať podmienky na prežívanie šťastného detstva a položiť zmysluplný základ pre ďalšie roky života dieťaťa, ktoré bude pripravené pre život v spoločnosti.

 

Učebné osnovy -  Návrh obsahových celkov a tém nový.docx