Úhrada príspevkov za materskú školu


V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 16/2020 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica s účinnosťou od 08.12.2020 zákonný zástupca uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 3 do 5 rokov v materských školách mesačne sumu 16,00 .

 

Rodičovský príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ rodič uhrádza vkladom v banke alebo prevodom z účtu – (nie poštovou poukážkou)

do 10. dňa príslušného mesiaca s nasledujúcimi údajmi: