Úhrada príspevkov za materskú školu


V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica s účinnosťou od 01.03.2019 zákonný zástupca uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica v materských školách mesačne sumu 16,00 .

       do 10. dňa v mesiaci jún – aj v náhradnej MŠ.

 

Rodičia, ktorí platia v priebehu roku 30,00 €, táto suma platí aj cez prázdninové mesiace. O vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť požiada zákonný zástupca písomne len v prípade, ak dieťa nenastúpilo zo zdravotných dôvodov a predloží lekárske potvrdenie do 30. septembra príslušného roka. Zákonný zástupca dieťaťa z inej MŠ, počas letných prázdnin podpíše informovaný súhlas so Školským a Prevádzkovým poriadkom.

 

Rodičovský príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ rodič uhrádza vkladom v banke alebo prevodom z účtu – (nie poštovou poukážkou)

do 10. dňa príslušného mesiaca s nasledujúcimi údajmi: