O nás


Materská škola, Lazovná 32, Banská Bystrica

Lokalita: Centrum mesta

Prevádzková doba: 6,30 h – 16,30 h

Počet tried: MŠ je 4 triedna (tri homogénne triedy, jedna heterogénna)

 

Profilácia: „Posolstvo, hodnoty a význam I. detskej opatrovne pre ďalšie generácie“.

 

Materská škola rodinného typu, ktorú 04.11.1829 v Banskej Bystrici založila priekopníčka predškolskej výchovy grófka M. T. Brunschwick a v histórii sa zapísala ako 1. detská opatrovňa na území bývalého Československa. Poslanie materskej školy sa snažíme napĺňať prostredníctvom vlastných čiastkových cieľov vyplývajúcich z profilácie materskej školy a odkazu zakladateľky M. T. Brunschwick, ktorá vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ V súlade s cieľmi ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a v rámci jeho kompetencií ponúkame: oboznamovanie s anglickým, tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, návštevy kultúrnych inštitúcii (Bábkové divadlo na Rázcestí, Stredoslovenské múzeum, Štátna vedecká knižnica, Galéria Dominika Skuteckého).Vo vzdelávacom programe materskej školy pod názvom „Za poznaním a zábavou“ využívame alternatívne prvky projektu Orava a Zdravá škola, do výchovno-vzdelávacieho procesu implementujeme prvky metodiky Krok za krokom. Pre predškolákov ponúkame "Školu pozornosti" a zapojili sme sa do projektu "Zeleninkové šialenstvo" a "Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní". Pre novoprijaté deti a ich úspešnú adaptáciu na MŠ realizujeme trojicu adaptačných programov: Predadaptačný, adaptačný a postadaptačný program. Materská škola má dve účelne upravené záhrady, kde deti príjemne trávia čas a utvrdzujú si získané kompetencie z environmentálnej výchovy. Podporujeme individualitu každého dieťaťa, posilňujeme úlohu hry a partnerský vzťah učiteľa a dieťaťa.

Ponuka ďalších aktivít v MŠ:

- bábkové predstavenia podľa ponuky, tvorivé dielne pre deti a rodičov pri príležitosti Halloweenu, Vianoc a Veľkej noci, fašiangový karneval;

- besiedky pre rodičov, kultúrne programy (Mikulášske predstavenie, Deň matiek, MDD,Rozlúčka s predškolákmi), koncoročný výlet;

- účasť detí na rôznych súťažiach (Športová olympiáda, Bystrický slávik, Predškoláčik, výtvarné súťaže);

- spolupráca so ZŠ Jána Bakossa, s ÚĽUV- om, s detskou knižnicou, s mestským divadlom – Divadlo z pasáže;

- logopedická depistáž, test školskej zrelosti, fotenie detí;

- tematické besedy s odborníkmi, odborno-poradenská a konzultačná činnosť pre rodičovskú verejnosť;

- DOD - účasť na oslavách sviatku „Dňa materských škôl na Slovensku“.