Poplatky za stravu


Zariadenie školského stravovania:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pravidelne uhrádzať príspevok na stravovanie a réžiu. 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) určuje na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 poplatky za stravovanie detí, ktoré sa stravujú v školských jedálňach pri materskej škole v Meste Banská Bystrica nasledovne:

  1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov s súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.

Stravná jednotka v materskej škole na jeden deň

Veková skupina stravníkov

Desiata

Obed

olovrant

Spolu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Úhrada

zákonného zástupcu

dieťa MŠ

(2-6 rokov)

0,50 €

1,20 €

0,40 €

2,10 €

0,00 €

2,10 €

dieťa MŠ (2-6 rokov) – hmotná núdza

0,50 €

1,20 €

0,40 €

2,10 €

1,40 €

0,00 €

   dieťa MŠ (2-6 rokov) – do výšky životného minima

      0,50 €

      1,20 €

   0,40 €

    2,10 €

        1,40 €

       0,70 €

dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktorého rodič požiadal poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom

 

0,50 €

 

1,20 €

 

   0,40 €

 

2,10 €

  

1,40 €

 

 0,70 €

stravník MŠ (5-6 rokov) dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktorého rodič nepožiadal poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom

 

 

 

 

0,50 €

 

 

 

 

1,20 €

 

 

 

 

0,40 €

 

 

 

 

2,10 €

 

 

 

 

0,00€

 

 

 

 

2,10€

  1. Vo vybraných školských jedálňach pri materských školách sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti, u ktorých podľa posúdenia lekára – špecialistu, zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta) podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných MŠ vedy a výskumu a športu SR. Zriaďovateľ určí, ktorá materská škola môže poskytovať diétne stravovanie.
  2. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza finančný príspevok na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie  podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.

 

Stravná jednotka v materskej škole na jeden deň – diétne stravovanie

Veková skupina stravníkov

Desiata

Obed

olovrant

Spolu

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Úhrada

zákonného zástupcu

dieťa MŠ

(2-5 rokov)

0,60 €

1,40 €

0,50 €

2,50 €

0,00 €

2,50 €

dieťa MŠ (2-5 rokov) – hmotná núdza

0,60 €

1,40 €

0,50 €

2,50 €

1,40 €

0,00 €

   dieťa MŠ (2-5 rokov) – do výšky životného minima       0,60 €       1,40 €      0,50 €     2,50 €        1,40 €        1,10 €

dieťa MŠ (5-6 rokov) dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktorého rodič požiadal poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom

 

 

0,60 €

 

 

1,40 €

 

 

0,50 €

 

 

2,50 €

 

 

1,40 €

 

 

1,10 €

dieťa MŠ (5-6 rokov) dieťa v poslednom ročníku MŠ, ktorého rodič nepožiadal poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom

 

0,60 €

 

1,40 €

 

0,50 €

 

2,40 €

 

0,00 €

 

2,50 €

  1. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia lekára – špecialistu, zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným prevodom na bankový účet ZZ dieťaťa mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy. Pokiaľ školská jedáleň pri materskej škole uvedenému dieťaťu diétne stravovanie zabezpečí (šetriaca diéta, bezlepková diéta alebo diabetická diéta), zákonný zástupca je povinný doplatiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR.
  2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,40 € podľa osobitého predpisu za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo obed a iné jedlo. Ak dieťa, ktorému je poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi neodobralo obed a iné jedlo z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialitu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným prevodom na bankový účet zákonného zástupcu dieťaťa za daný mesiac spätne do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy.

  

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

Zákonný zástupca každého dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole vo výške 9,00 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac.

Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie do 10. dňa v mesiaci vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov na potravinový účet Školskej jedálne pri MŠ Lazovná 32, Banská Bystrica:

 

ČSOB Banka a.s.

číslo účtu: SK27 7500 0000 0040 1714 6696