Poplatky za stravu


Od 01.09.2019 nadobudlo účinnosť VZN č.12/2019 v zmysle ktorého sa platby za stravu a réžiu realizujú za aktuálny mesiac. Preplatky za stravné sa odpočítavajú z predchádzajúceho mesiaca.

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri MŠ paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 4,50 .

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie do 10. dňa v mesiaci vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s tretím finančným pásmom bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov na potravinový účet Školskej jedálne pri MŠ Lazovná 32, Banská Bystrica:

ČSOB Banka a.s.:

  • číslo účtu: SK27 7500 0000 0040 1714 6696
  • variabilný symbol: prislúchajúci mesiac a rok
  • konštantný symbol: 0308
  • doplňujúce údaje: meno a priezvisko dieťaťa

 

Veková skupina stravníkov

Desiata Obed Olovrant Nákup potravín Dotácia na stravu Úhrada
stravník MŠ (2-5 rokov) 0,38€ 0,90€ 0,26€ 1,54€ 0€ 1,54€

stravník MŠ (2-5 rokov)

- hmotná núdza

0,38€ 0,90€ 0,26€ 1,54€ 1,20€ 0,34€

stravník MŠ (5-6 rokov) 

dieťa v poslendom ročníku MŠ

0,38€ 0,90€ 0.26€ 1,54€ 1,20€ 0,34€

 

Odhlásenie zo stravy:

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť svoje dieťa, ktoré sa nezúčastní nasledujúci deň VVP zo stravy (telefonicky na záznamník na telefónnom čísle 048/41 55 103, prípadne osobne do zošita v šatni) do 12,00 hod. - deň vopred. Vo výnimočných prípadoch, keď dieťa náhle ochorie je možné dieťa ohlásiť  v daný deň do 8,00 hod. V prípade, ak zákonný zástupca prinesie dieťa do MŠ po 8,00 hod. (krúžky, lekár, logopéd...) je povinný túto skutočnosť nahlásiť telefonicky, z dôvodu poskytnutia stravy v daný deň.

Neodporúča sa odhlasovať deti pani učiteľkám na triede. Ak rodič nestihne včas odhlásiť svoje dieťa, môže si v ten deň prevziať obed do obedára od 11,20 hod. do 11,45 hod. v kuchyni, treba sa však telefonicky dohodnúť, že si rodič pre obed príde.Deťom, ktoré absolvujú posledný ročník materskej školy a nie sú prítomné na VVP, nevzniká nárok na stravu.

Za neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Preto dôrazne žiadame rodičov, aby dbali na odhlasovanie svojich detí zo stravy. Odhlasovanie zo stravy je možné iba z celého dňa (nie je možné odhlásiť stravníka iba z desiaty, prípadne olovrantu).

Zmeny z celodennej stravy na poldennú a opačne je možné realizovať len do 1. dňa v mesiaci po predchádzajúcej komunikácii s riaditeľkou ŠJ.

V prípade, že dieťa potrebuje osobitný spôsob stravovania (bezlepková, diabetes, šetriaca diéta), je potrebné priniesť do materskej školy potvrdenie od odborného lekára špecialistu (diabetológ, imunológ, gastrológ). V prípade ak školská jedáleň nezabezpečuje osobitný spôsob stravovania, zákonnému zástupcovi je umožnené za určitých podmienok stravu pre dieťa do materskej školy priniesť.

V iných prípadoch je zákaz prinášania akejkoľvek stravy do materskej školy. Počas pobytu v materskej škole je dieťa povinné odoberať stravu.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne školského stravovania, prípadne platieb za stravovanie obráťte sa na riaditeľku ŠJ Annu Baukovú na t.č. 048/ 41 55 103.