Projekty


1.Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Cieľ: Formovať u dieťaťa základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka, rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrolu a samostatnosť, kritické myslenie.

 

2.Program - Prvé krôčiky k hudbe

Cieľ: Rozvoj hudobného cítenia a vnímania, rozvoj prirodzenej zvedavosti u detí, práca s hudobnými nástrojmi Orffovho inštrumentára, rytmizácia riekaniek, slov, rytmizácia hudobného sprievodu k piesňam.

 

3.Predadaptačný program „Aby očká neplakali“

Cieľ: Zoznámiť deti a ich rodičov s prostredím materskej školy a denným poriadkom ešte pred začiatkom pravidelnej dochádzky v nasledujúcom školskom roku. Realizovať s deťmi a rodičmi edukačné aktivity. Získať si dôveru detí a rodičov. Nadviazať primeranú komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi.

 

4.Adaptačný program „Aby očká neplakali“

Cieľ: Poskytnúť dieťaťu možnosť absolvovať postupné, nenásilné začleňovanie do kolektívu. V spolupráci s rodinou vytvoriť dieťaťu podmienky pre úspešnú adaptáciu a prežívanie šťastného detstva, položiť zmysluplný základ pre ďalšie roky života.

 

5.Postadadaptačný program „Aby očká neplakali“

Cieľ: Podporovať emocionálnu reguláciu a rozvíjať afektívne výchovno-vzdelávacie ciele. Objaviť význam emócii a pocitov. Poučiť dieťa o jeho emóciách, myšlienkach a náladách. Rozvíjať schopnosť rozpoznať, pochopiť a vyjadriť pocity a emócie seba a druhých. Vyjadrovať pocity a emócie prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie. Podporovať u detí optimizmus a pozitívne myslenie. Usilovať sa o dosiahnutie schopnosti zodpovedného správania a získať potrebu otvoriť sa svetu okolo seba.

6. Preventívny program detskej obezity pre MŠ „Zeleninkové šialenstvo“

Cieľ: Upovedomiť verejnosť o nevšímanej nadváhe detí a narastajúcej obezite v rodinách. Podporovať prevenciu detskej obezity projektom v materských školách a zážitkovým spôsobom vzdelávať deti a učiť ich vnímať zdravý životný štýl.

 

7.Preventívny program  "KOZMO a jeho dobrodružstvá"

Cieľ: Rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí. Špecificky sa zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania a fyzického ubližovania. Jednotlivé témy prinášajú pozitívny spôsob poznania vlastných emócií, stimulujú adekvátne správanie v konkrétnych situáciách. Pretavenie negatívnych tém do pozitívnych dosahuje preventívny program zážitkovými aktivitami zameranými na spoluprácu, inklúziu, empatiu a toleranciu.

 

8. Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Cieľ: Vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné odbory, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť prijímať s porozumením základné poznatky vedy a techniky, uvedomiť si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás.