Projekty


1.Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Cieľ: Formovať u dieťaťa základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka, rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrolu a samostatnosť, kritické myslenie.

 

2.Škola pozornosti

Cieľ práce s číselným radom v predprimárnej výchove a vzdelávaní: Sformovať a upevniť predstavy detí o množstve a poradí, zafixovať u detí vzťah medzi počtom a číslom, naučiť ich voľne pracovať s počtom a odpútať sa pritom od reálnych objektov.

Hlavný cieľ: Je formovanie (alebo korekcia) návykov programovania a kontroly.

 

3.Predadaptačný program „Aby očká neplakali“

Cieľ: Zoznámiť deti a ich rodičov s prostredím materskej školy a denným poriadkom ešte pred začiatkom pravidelnej dochádzky v nasledujúcom školskom roku. Realizovať s deťmi a rodičmi edukačné aktivity. Získať si dôveru detí a rodičov. Nadviazať primeranú komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi.

 

4.Adaptačný program „Aby očká neplakali“

Cieľ: Poskytnúť dieťaťu možnosť absolvovať postupné, nenásilné začleňovanie do kolektívu. V spolupráci s rodinou vytvoriť dieťaťu podmienky pre úspešnú adaptáciu a prežívanie šťastného detstva, položiť zmysluplný základ pre ďalšie roky života.

 

5.Postadadaptačný program „Aby očká neplakali“

Cieľ: Podporovať emocionálnu reguláciu a rozvíjať afektívne výchovno-vzdelávacie ciele. Objaviť význam emócii a pocitov. Poučiť dieťa o jeho emóciách, myšlienkach a náladách. Rozvíjať schopnosť rozpoznať, pochopiť a vyjadriť pocity a emócie seba a druhých. Vyjadrovať pocity a emócie prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie. Podporovať u detí optimizmus a pozitívne myslenie. Usilovať sa o dosiahnutie schopnosti zodpovedného správania a získať potrebu otvoriť sa svetu okolo seba.