1 / 6
Tradície, kultúra, pohyb
2 / 6
Spolupráca, tolerancia, zábava
4 / 6
Priateľstvo, radosť, zážitky
5 / 6
Zvedavosť, bádanie, poznanie
6 / 6
Sebapoznávanie, objavovanie, trpezlivosť

Aktuality

Oznam!!!

18.03.2024
PaedDr. Daša Vetráková

    Vážení...

Poďakovanie

20.12.2023
PaedDr. Daša Vetráková

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli...

Pozvánka

15.12.2023
PaedDr. Daša Vetráková

Dňa 16.12.2023 / sobota o 17:00 hod. ...

Oznam!!!

07.11.2023
PaedDr. Daša Vetráková

Vážení rodičia Počas vianočných...

Z histórie materskej školy

Vznik 1. detskej  opatrovne v Banskej Bystrici

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829.  V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici 1. detská opatrovňa na území bývalého Československa. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswick – priekopníčka predškolskej výchovy vo vtedajšom Rakúsko - Uhorsku.  Táto zapálená filantropka, rodáčka z Bratislavy prejavovala veľký záujem o otázky týkajúce sa výchovy. Študovala rôzne pedagogické systémy, cestovala po Európe a navštevovala vznikajúce predškolské zariadenia.  Po osobnom stretnutí  s J. H. Pastalozzim v Yverdone a po ovplyvnení názormi Wilderspina vyhlásila: „Ukrižujte ma, aj na kríži budem propagovať: Detské opatrovne musíme zriadiť!“ Svoje vedomosti a skúsenosti aplikovala v praxi a začala zriaďovať detské opatrovne.

Umiestnenie detskej opatrovne

Magistrát 1. októbra 1829 prerokoval žiadosť M. T.  Brunswick.  Dňa 9. októbra 1829 dal súhlas na založenie filantropického ústavu v lone mesta Banská Bystrica pod ochranou magistrátu. Prvú fundáciu poskytol dvorný sekretár na odpočinku Mikuláš Zmeškal so želaním, aby sa ústav otvoril v deň menín cisárovnej Karolíny. Jeho želanie a zároveň aj želanie M. T. Brunwick bolo splnené a 4. novembra 1829 bola slávnostne otvorená 1. detská opatrovňa  v dome na Striebornej ulici. Prvých sedemdesiat rokov pôsobila táto inštitúcia v dome č. 331 v Striebornej ulici. Tento dom kúpil v roku 1834 splnomocnený zástupca Ženského spolku Anton Drexier od Jozefa Krámera za 2250 zlatých. Tu sídlila detská opatrovňa do 1. júla 1899. Potom sa presťahovala do budovy na Lazovnej ulici  32 (v tom čase Lazobnej), kde pôsobí materská škola dodnes. Budova súčasnej materskej školy bola pôvodne jednoposchodová i s bytom pre učiteľku. Na začiatku 20. storočia sa zrealizovala nadstavba a dostavba záhradnej časti.

 

Materská škola v súčasnosti

Naša súčasná materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje deťom predškolského veku kvalitné predškolské vzdelávanie. Poslaním materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu a poskytnúť deťom odbornú starostlivosť. Smerovanie materskej školy je upriamené na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektový rozvoj. Súčasťou predprimárneho vzdelávania je vytvárať vhodné podmienky pre úspešnú pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku.

Materská škola disponuje štyrmi triedami s príslušným sociálnym zariadením a šatňami. Materská škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou. Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, ktorá je vybavená drevenými domčekmi pre deti, vláčikom, altánkom a dvoma pieskoviskami. Od marca 2009 využívame aj farskú záhradu (nájomná zmluva: Cirkevný zbor – MsÚ), ktorá sa nachádza v blízkosti materskej školy. V júni 2015 nám rodičia vo farskej záhrade osadili do zeme 12 drevených klátov, ktoré  intenzívne využívame pri aplikovaní environmentálnej výchovy.