Oznam


Rozhodnutie RÚVZ


Rozhodnutie RÚVZ o zákaze vykonávať výchovno-vzdelávací proces v 1. triede MŠ Lazovná 32, Banská Bystrica

R_MS_Lazovna_32_1_trieda.pdf


PaedDr. Daša Vetráková, 17.02.2021 11:55