Oznam


Dôležitý oznam


 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole od 1.1.2023

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica vo VZN Mesta Banská Bystrica 15/2022 sumou vo výške 32,00 €.

Mesačný príspevok sa uhrádza mesiac vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne mesta Banská Bystrica.

Určenie výšky príspevkov v zariadeniach školského stravovania

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie detí materských škôl.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia $ 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

Ďakujeme, že poplatky za MŠ a stravné uhrádzate načas.

 


PaedDr. Daša Vetráková, 26.12.2022 15:11