Oznam


Prevádzka a vnútorný režim v materskej škole - POZOR ZMENA!


Na základe schválenia pedagogickej rady materskej školy dňa 28. 01. 2018 a zákonnými zástupcami detí sa školský poriadok od 18.02.2019 upravuje nasledovne:

Čl. 4 Prevádzka a vnútorný režim v materskej škole – preberanie a odovzdávanie detí

Rodič privádza dieťa do MŠ najneskôr do 8.00 hod.

Po 8.00 hod. sa budova zamyká a nebude možné v ten deň prijať dieťa do materskej školy.

Zamestnanci ŠJ budú denne o 8.00 hod. kontrolovať dochádzku detí. Ak dieťa nie je prítomné v MŠ o 8.00 hod., školská jedáleň nemôže normovať stravu na toto dieťa .

V prípade neskoršieho príchodu do MŠ z dôvodu návštevy lekára je zákonný zástupca dieťaťa povinný oznámiť túto skutočnosť pani učiteľke, alebo telefonicky do kuchyne ráno do 7.30 hod., v opačnom prípade dieťa nebude v ten deň prijaté do MŠ.


Mgr. Ivana Veselovská, 15.02.2019 13:40