Oznam


POZOR!!!


OZNAM!!!

Vo veci organizácie výchovy a vzdelávania má právo rozhodnúť v zmysle § 150 školského zákona minister školstva. Do tejto chvíle nebolo rozhodnutie ministra zverejnené, preto zriaďovateľ ani školy nemôžu uplatňovať medializované opatrenia skôr, ako bude zverejnené rozhodnutie ministra školstva, ktoré môže stanoviť aj iný termín na začatie ich uplatňovania. Na základe LIVE STREAMU o 14.00 hod. s pani Annou Chlupíkovou, riaditeľkou odboru predprimáneho vzdelávania a základných škôl na MŠ VaVŠ SR je zrejmé, že uvedené nové rozhodnutia o výnimkách pre výchovu a vzdelávanie budú účinné až od 08.03.2021. Z tohoto dôvodu bude výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole od 03.03.2021 - 05.03.2021 prebiehať v nezmenených podmienkach.

O nových rozhodnutiach Vás budeme všas informovať.


PaedDr. Daša Vetráková, 02.03.2021 15:34