Oznam


Zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019


Riaditeľka Materskej školy Lazovná 32 v Banskej Bystrici po dohode so zriaďovateľom Mestom Banská Bystrica oznamuje, že

 

zápis detí do materskej školy sa uskutoční dňa 24.4.2018 v čase od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod. v priestoroch materskej školy.

 

Na zápis do materskej školy je vhodné prísť spolu s dieťaťom. Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné odovzdať osobne riaditeľke materskej školy pri zápise. Povinnou prílohou k žiadosti je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, v ktorom je uvedený údaj o povinnom očkovaní. K nahliadnutiu pre kontrolu údajov prineste aj rodný list dieťaťa a svoj preukaz totožnosti.

Tlačivá potrebné k zápisu si môžete vyzdvihnúť na klientskom centre Mestského úradu Banská Bystrica, prípadne o ne požiadať v materskej škole, alebo stiahnuť zo stránky Školského úradu Mesta Banská Bystrica. V súlade s vyhláškou 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. budú prijaté prednostne deti, ktoré dovŕšili v školskom roku 2017/2018 piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného záujmu uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú, prípadne navštevovali a taktiež deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku v kalendárnom roku 2018.

Vyjadrenie o prijatí / neprijatí dieťaťa si osobne prevezme zákonný zástupca dieťaťa v kancelárii riaditeľky materskej školy

 

10.mája 2018 od 10.00 hod. – 16.30 hod.

 

Na stiahnutie:

Zásady prijímania detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta B. Bystrica.pdf 

 

 

 


Mgr. Ivana Murgašová, 02.04.2018 19:31