Oznam


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY


Zápis detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta BB na školský rok 2019/2020  sa uskutoční 24.apríla 2019 v čase od 8:00  - 12:00 hod. a od 13:00 -17:00 hod. v materskej škole Lazovná 32, Banská Bystrica.

Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou - potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, si zákonný zástupca vyzdvihne v Klientskom centre mestského úradu alebo si ju aj s povinnou prílohou stiahne z webovej stránky mesta. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnou prílohou, zákonný zástupca odovzdá spravidla v čase zápisu riaditeľke materskej školy. K nahliadnutiu predloží rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade, ak dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, riaditeľka príslušnej materskej školy ponúkne zákonnému zástupcovi možnosť umiestnenia dieťaťa v inej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, kde bude  pre dieťa voľné miesto.

Rozhodnutie o prijatí a neprijatí dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2019/2020 si zákonný zástupca dieťaťa osobne prevezme u riaditeľky materskej školy 07.05.2019 v čase 10:00 - 16:00 hod. 


PaedDr. Daša Vetráková, 03.04.2019 17:31