Oznam


Uplatnenie dotácie na podporu stravovacích návykov


Poskytovanie dotácií na podporu stravovacích návykov na obdobie od 01.09.2021 - 31.12.2021 (hmotná núdza)
Upozorňujeme rodičov detí z rodín v hmotnej núdzi a na hranici životného minima, aby si vo vlastnom záujme dali prehodnotiť príjem na ÚPSVaR v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sme ich mohli v stanovenom termíne do 06.08.2021 zaradiť do zoznamov pre uplatnenie dotácie.
Rodičia detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu s ohľadom na skutočnosť, že si nebudú uplatňovať po obdobie poberania dotácie na dieťa daňový bonus, musia predložiť škole (zariadeniu) vyplnené čestné vyhlásenie ( viď. vzor) pričom vedúca ŠJ resp. riaditeľka ŠJ pri MŠ môže po jeho predložení dieťa do príslušných zoznamov dopísať. Rodičov detí treba upozorniť na právne následky v prípade neoprávneného čerpania dotácie ( viď. čestné vyhlásenie.)
Ďakujeme


PaedDr. Daša Vetráková, 01.07.2021 10:55