Oznam


Herné popoludnia pre novoprijaté deti v školskom roku 2018/2019


Milí rodičia a deti,

pozývame Vás na predadaptačné tzv. herné popoludnia, ktoré budú realizované počas popoludňajších hier a hrových činností v termínoch

24. 5. 2018, 7. 6. 2018 a 21. 6. 2018

v čase od 15. 00 – 16. 00 hod.

v triede, ktorá nesie označenie „Mušky Svetlušky“ a je určená pre najmenšiu vekovú skupinu detí. Tieto stretnutia sú venované všetkým rodičom a deťom, ktorí o našu materskú školu prejavili záujem a boli prijaté do našej škôlky v nasledujúcom školskom roku 2018/2019.

Cieľom týchto stretnutí je priblížiť Vám prostredie materskej školy, poskytnúť Vám možnosť zoznámiť sa s pedagogickým a nepedagogickým personálom našej školy, nadviazať primeranú komunikáciu a zrealizovať edukačné aktivity v podobe výtvarných a pracovných činností, hudobno-pohybových a prosociálnych hier, ako aj voľných hier.

Tešíme sa na Vás!

 


Mgr. Ivana Murgašová, 17.05.2018 14:30