Oznam


Informácia k zápisu


Zápis do MŠ Lazovná 32 sa uskutoční 05.05.2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod do 17:00 hod.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (pozn. žiadosť musí obsahovať podpis oboch zákonných zástupcov). To obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so ŠVVP, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá potvrdenie o jeho zdravotnej spôsobilosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca môže žiadosť podať osobne, poštou, či kuriérom na adresu materskej školy, ale aj e-mailom alebo odoslaním nascenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu. Zákonný zástupca môže MŠ doručiť žiadosť prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MsÚ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pre kontrolu správnosti uvedených osobných údajov dieťaťa, je potrebné v deň zápisu priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, doklad totožnosti zákonného zástupcu a negatívny test. Zápis do MŠ sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami. Riaditeľ materskej školy rozhodne o prijatí, alebo neprijatí do materskej školy na základe vopred stanovených kritérií.


PaedDr. Daša Vetráková, 22.04.2021 15:12