Oznam


Dôležitý oznam !!!!


Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy

V nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu, vydalo MŠVVaŠ SR Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy. Na základe usmernenia MŠ VVAŠ SR a zriaďovateľa Mesta Banská Bystrica zo dňa: 06.12.2021 sa formou dodatku k prevádzkovému poriadku upravujú pokyny pre návštevníkov školy ako aj zákonných zástupcov detí a je vypracovaný plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí.

Vzhľadom na špecifický charakter výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, vyplývajúci z vekových osobitostí detí predškolského veku, je potrebné zabezpečiť preberanie a odovzdávanie detí zákonných zástupcov, nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP.

Z dôvodu, že nie je možné z organizačných dôvodov zo strany materskej školy zabezpečiť plynulé preberanie a odovzdávanie detí zákonných zástupcov, ktorí nespĺňajú žiadnu z podmienok OP, žiadame rodičov, aby sa v spoločných priestoroch zdržiavali len na nevyhnutný čas - maximálne 10 minút v obmedzenom počte (najviac po 2 rodičia - predná časť šatne, vnútorná časť šatne, zadný trakt). V prípade, ak bude v šatni a spoločných priestoroch viac detí a zákonných zástupcov, žiadame rodičov, aby sa sústredili v bielej chodbe s dodržaním primeraných odstupov dovtedy, pokiaľ sa v šatni neuvoľní miesto.

Naďalej prosíme o dodržiavanie prísnych epidemických nariadení, dodržiavanie prekrytia tváre respirátorom, dezinfekciu rúk, dodržiavanie odstupov.

Ďakujeme za porozumenie.


PaedDr. Daša Vetráková, 07.12.2021 13:32