Oznam


Výklad MPSVaR k dotácii na stravu


Výklad MPSVR SR k dotácii na stravu – novela zákona č. 544/2010
Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, bude možné poskytnúť dotáciu na stravu na všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu, resp. neuplatnia nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
§ 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. znie:
„c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením
Pre vysvetlenie, v zákone č. 544/2010 Z. z. bola použitá predmetná terminológia (podčiarknuté slová) z nasledovných dôvodov:
- zákon č. 595/2003 Z. z. používa legislatívnu skratku „daňový bonus“ pre sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Uvedené vyplýva z § 9 ods. 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.
- keďže v zákone č. 544/2010 Z. z. sa legislatívna skratka „daňový bonus“ nepoužíva, bolo potrebné uviesť celý názov „daňového bonusu“
- ust. § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. vylučuje poskytnutie dotácie na deti, ktorých rodičia si uplatnili daňový bonus (sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti) podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. – teda daňový bonus určený pre rodičov detí od 6 do 15 rokov,
Použitá terminológia zrejme zavádza zriaďovateľov, avšak vzhľadom na legislatívnu techniku je táto terminológie správna.
Uvedené neznamená, že sa jedná o dotáciu určenú len pre deti, ktoré dovŕšili šesť rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku ! Táto dotácia je určená pre všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu uplatniť (neuplatnia si) nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z., to znamená že na deti, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku môže byť poskytnutá dotácia na stravu, pretože rodičia týchto detí si z dôvodu veku dieťaťa nemôžu uplatniť nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z.
V prípade detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku nie je vylúčený súbeh poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. a uplatnenia si dvojnásobného daňového bonusu, na ktorý má daňovník nárok podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.. Novelou zákona č. 544/2010 Z. z., sa mal dosiahnuť stav poskytovania dotácií, ktorý platil pred plošným poskytovaním dotácií. Vtedy si rodičia detí v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku mohli uplatniť nárok na dvojnásobok daňového bonusu a rovnako bolo možné na ich dieťa poskytnúť dotáciu na stravu.
Navyše upozorňujeme, aby rodičia s nárokom na daňový bonus uprednostnili uplatnenie daňového bonusu, nakoľko po stretnutí s MF SR je zrejmé, že v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544 /2010 Z. z., rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne. Tak to vyplýva z výkladu § 52zzj resp. § 33 zákona č. 595/2003 Z. z., ktorý bohužiaľ neumožňuje aby osobe v prípade straty nároku na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) (1,7 násobok daňového bonusu) z dôvodu poskytnutia dotácie na stravu ostal zachovaný nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) (22,17 eur). Tým sa v plnej miere nedosiahne pôvodný účel novely zákona č. 544/2010 Z. z., čo nás mrzí, avšak vzhľadom na nemenný postoj MF SR, nie je možné použiť výklad, ktorý preferovalo v tejto veci MPSVR SR. Uvedené sa však netýka „problematickej kategórie“ detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a ktoré dovŕšili 15 rokov veku.


PaedDr. Daša Vetráková, 06.08.2021 16:17